Specijalna jedinica policije Republike Srpske (SJP)
Istorijat i prvobitna organizacija

Amblem jedinice

Godine 1992. politička dešavanja uticala su na stvaranje MUP Republike Srpske i MUP BiH. Pripadnici srpske nacionalnosti ušli su u sastav srpskog MUP.

Prvobitna Specijalna brigada Policije predstavljala je pokretnu, manevarsku jedinicu, specijalizovanu za izvođenje antiterorističkih dejstava, na području pod kontrolom srpskog naroda. Bila je pod direktnom komandom predsednika Republike Srpske,Mi pravo na grešku nemamo! a organizovana po teritorijalnom principu u devet odreda i baza na teritoriji RS (Specijalni odredi Policije - SOP).

Prvi komandant jedinice bio je Milenko Karišik.

Tokom ratnih sukoba više puta je menjala ustrojstvo, kao i naziv, učestvujući u skoro svim akcijama Vojske Republike Srpske. Karišikov naslednik bio je general Goran Sarić, koji je jedinicu vodio za vreme ratnih sukoba. Jedinica je tokom rata znatno uvećala brojno stanje u odredima (preko 1700 pripadnika).

Pored specijalističkih odreda, Brigada je imala i Komandu, tim instruktora, odeljenje za vezu i vod za logističku podršku. Svaki odred je brojao oko 200 ljudi. U svom sastavu je imao komandu, 3 specijalna pešadijska voda, oklopno - mehanizovani vod, minobacački vod, logistički i odeljenje za vezu. Specijalni odredi posebno su se istakli tokom 1995. godine na planini Majevici. Za zasluge u ovom periodu jedinica je odlikovana najvišim ordenom - Ordenom Nemanjića.

Godine 2004. jedinica menja naziv u Specijalna jedinica Policije Republike Srpske. SJP je specijalizovana prvenstveno za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminaliteta. Učestvuje u zaštiti vitalnih objekata i ličnosti, pruža asistenciju redovnim policijskim snagama prilikom izvođenja složenih zadataka, kao i Upravi kriminalističke policije i Centrima javne bezbednosti. Stacionirana je u bazi "Sarica" u blizini Banja Luke. Predstavlja samostalnu, visokoprofesionalnu i dobro opremljenu jedinicu u okviru srpskog MUP, za čije angažovanje je potreban predlog direktora Policije, uz saglasnost odgovornog ministra.

SJP organizuje i izvodi obuku Jedinice za podršku, kao i Interventne jedinice sudske policije. Ima dobru saradnju sa Protivterorističkom jedinicom, sa kojom je u 2013. godini izvela i vežbu "Drina 2013", na Perućcu.

Sadašnja organizacija

Komanda SJP: koordinira radom timova, odeljenja i grupa, vrši prikupljanje podataka, obavlja neophodne pripreme za izvođenje zadataka, učestvuje u pregovaranju tokom kriznih situacija.

Grupa za specijalnu pripremu: izvršava naređenja komandanta, definiše program obuke, definiše zaštitu vitalnih objekata na području RS.

Tim za obuku: priprema i izvršava selektivnu i specijalističku obuku kandidata.

Jedinica u sastavu ima četiri operativna tima (A, B, C, D). Prva tri su specijalizovani za izvršavanje najsloženijih zadataka iz nadležnosti SJP, dok je D tim specijalizovan za zaštitu lica i vitalnih objekata.

Vod snajperista učestvuje u prikupljanju podataka na terenu i obezbeđuje podršku operativnim timovima.

Tim ronilaca specijalizovan je za površinska dejstva, kao i dejstva pod vodom.

SMV tim zadužen je za koordinaciju vozila koja se zavisno od situacije angažuju prilikom izvođenja specijalnih dejstava. Jedinica u svom sastavu ima i tim službenih vodiča pasa, kao i odeljenje za logističku podršku.

Naoružanje

Pripadnicima je dostupno srpsko i strano naoružanje i oprema. Za razliku od mnogih sličnih jedinica na ovim prostorima, SJP u svom arsenalu u najvećoj meri koristi srpsko naoružanje.

Od pištolja treba spomenuti CZ 99, CZ 999 (uključujući i "compact" modele), austrijski Glock 17 i 19, Češku Zbrojovku CZ M85 i druge. Među automatima nalaze se HK MP5 u verzijama A4 i SD3, i najnoviji model Scorpion EVO, u 9 x 19. Tu je i karabin Zastava M92 u kalibru 7,62 x 39, a od automatskih pušaka pripadnici se najviše oslanjaju na Zastavinu M70 u kalibru 7,62 x 39.

Za precizno gađanje tu su Zastavin M76 u kalibru 7.92 x 57 mm, M91 u 7.62 x 54R, zatim dalekometna puška "Crna strela" u 12,7 x 108 mm, i strani Steyr Tactical Elite u kalibru .308 Win.

U situacijama koje zahtevaju veliku vatrenu moć, tu je i Zastavin puškomitraljez/ mitraljez M84, popularna "Ceca", u kalibru 7,62 x 54R.

Prilikom upada, timovi često koriste sačmare srpske proizvodnje, kao i poznate Benelli M4.

Vozila i helikopter
Za potrebe transporta opreme i ljudstva koriste se Golf IV, kombiji Mercedes - Benz Vito i drugi. Jedinica raspolaže i sa tri borbeno - oklopna vozila, BOV M - 86 opremljenim mitraljeskim kupolama.

Za brze intervencije često se koristi i policijski helikopter SA-341 "Gazela".

© 2013 specijalne-jedinice.com | Sva prava zadržana | Pravila korišćenja